TOKYO


Arata Isozaki, Tokyo 1999

Fumihiko Maki, Tokyo 1999

Kisho Kurokawa Tokyo 1999 e 2004

Hiroshi Hara, Tokyo 2004

Itsuko Hasegawa, Tokyo 1996

Edward Suzuki, Tokyo 1999

Kengo Kuma, Tokyo 1999, 2004 e 2007, Roma 2006 e 2014

Kazuyo Sejima, Chiba 1996

Shigeru Ban, Roma 2001, Tokyo 2004

Yasuhiro Yamashita di Atelier Tekuto, Tokyo 2006

Makoto Yokomizo, Tokyo 2006

Taira Nishizawa, Tokyo 2006

Ryue Nishizawa, Chiba 1996

Yoshiharu Tsukamoto di Atelier Bow-wow, Tokyo 2006

Jun Ishikawa, Tokyo 2007

Satoru Yamashiro, Roma 2007, Tokyo 2013 e 2014

Hidenobu Jinnai, Tokyo 2000 , 2006 e 2015, Roma 2005

Hiroyuki Suzuki, Tokyo 2000 e 2006, Roma 2007

Kazuhiko Namba, Tokyo 2006, 2013, 2014 e 2015, Roma 2007

Hidetoshi Ohno, Tokyo 2006

Manabu Chiba, Tokyo 2006
OSAKA


Tadao Ando, Osaka 1996

Shin Takamatsu, Osaka 2000KYOTO


Katsu Umebayashi di F.O.B.A., Kyoto 2004

Jun Tamaki, Kyoto 2004

Shigeo Kawamoto e Keiko Kawamoto, Kyoto 2006